Chính Sách Bảo Mật

Hoczita.com được sở hữu và điều hành bởi Hoczita (được đề cập chung dưới đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi cung cấp chính sách bảo mật để giải thích về việc thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi, cũng như sự lựa chọn của bạn về việc thu thập và sử dụng thông tin. Những từ mà không được định nghĩa trong chính sách bảo mật này có nghĩa chúng đã được nêu trong Điều khoản Sử dụng https://www.hoczita.com/story/TermsOfUse của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng đồng ý thực hiện những quy định trong bản tuyên bố.

Thu nhập thông tin

Thông tin nhận dạng cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân chỉ khi bạn cung cấp thông tin trực tiếp với chúng tôi trong kết nối với Dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký một tài khoản người dùng, hoặc nếu bạn trao đổi với chúng tôi (trong trường hợp này chúng tôi cũng sẽ giữ lại các câu trả lời của chúng tôi). Chúng tôi cũng có thể giữ lại bất kỳ tin nhắn bạn gửi qua Dịch Vụ, và có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trong Tài khoản người dung bạn gửi tới cho chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của bạn từ các bên thứ ba. Ví dụ, nếu bạn truy cập vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua một kết nối bên thứ ba hoặc log-in, ví dụ, thông qua Facebook, vv, mà bên thứ ba có thể chuyển một số thông tin về việc sử dụng dịch vụ cho Hoczita.
Thông tin này có thể bao gồm bất kỳ thông tin mà bạn đã cho phép các bên thứ ba để chia sẻ với chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào đã được công khai trong kết nối với các dịch vụ đó. Bạn nên xem xét, và nếu cần thiết, điều chỉnh cài đặt bảo mật của bạn trên các trang web và các dịch vụ của bên thứ ba trước khi kết nối hoặc kết nối chúng với các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
"Thông tin nhận dạng cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, họ tên, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ nơi khác, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác. Bằng cách sử dụng các các dịch vụ trả phí, bạn có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin thanh toán và thanh toán với bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba của chúng tôi, và bạn hoàn toàn đồng ý với việc sử dụng hóa đơn và thông tin thanh toán bằng bất kỳ bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba đó.

Thông tin không nhận dạng cá nhân: Chúng tôi cũng thu thập và sử dụng thông tin về tương tác của bạn với các dịch vụ theo cách thức và định dạng mà không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và công bố các loại sau đây của thông tin không nhận dạng cá nhân sau:

Thông tin phân tích: Chúng tôi sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường xu hướng sử dụng dịch vụ. Những công cụ thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như là một phần yêu cầu của trang web, bao gồm cả các trang web bạn truy cập, trình duyệt add-ons của bạn, các thông tin khác mà giúp chúng tôi trong việc cải thiện dịch vụ. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin phân tích này cùng với thông tin cá nhân của bạn để xây dựng một hồ sơ rộng lớn hơn của người dùng cá nhân để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.

Thông tin Cookie: Khi bạn truy cập các dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một tập tin văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số - vào máy tính của bạn chỉ để xác định trình duyệt của bạn và cho phép Hoczita giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và tăng cường chuyển hướng của bạn thông qua các trang web. Một cookie cũng có thể truyền tải thông tin cho chúng tôi về cách bạn sử dụng dịch vụ (ví dụ, các trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp vào và hành động khác mà bạn thực Dịch vụ), và cho phép chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi để theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ của bạn theo thời gian. Persistent cookie được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính và không bị xóa khi trình duyệt đóng lại. Per-sistent cookie thường có thể được sử dụng bởi trình duyệt của bạn vào lần tiếp theo truy cập trang web. Session Cookie được lưu trong bộ nhớ của máy tính chỉ trong phiên duyệt web và sẽ tự động xóa khỏi máy tính khi trình duyệt đóng lại. Bạn có thể thiết lập lại trình duyệt web của bạn để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của dịch vụ có thể không hoạt động tốt nếu khả năng chấp nhận cookie bị vô hiệu hóa.

Thông tin Log file: Được tự động báo cáo của trình duyệt của bạn mỗi khi bạn truy cập một trang web. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin log file nhất định. Những bản ghi máy chủ có thể bao gồm thông tin ẩn danh như yêu cầu của web, địa chỉ Internet Protocol ("IP"), loại trình duyệt, xem / thoát trang web và URL, số lần nhấp chuột và cách bạn tương tác với các liên kết trên các dịch vụ, tên miền, các trang đích , các trang đã xem, và các thông tin khác như vậy.

Clear gifs/web beacons: Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng clear gifs (còn được gọi là tập tin chỉ báo) được sử dụng để ẩn danh theo dõi các mô hình sử dụng trực tuyến của người dùng ẩn danh. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng clear gifs trong các email HTML được gửi tới người dùng của chúng tôi để theo dõi email được mở và liên kết nào được nhấp của người nhận. Các thông tin cho phép để báo cáo và cải thiện các dịch vụ chính xác hơn.

Sử dụng thông tin?

Thông tin nhận dạng cá nhân: Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập hoặc nhận được để kết nối trực tiếp với bạn. Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi email cho bạn thông tin cập nhật về công nghệ, công bố các tính năng mới, nhắc nhở bạn về những sự kiện, hoặc thông báo cho bạn về các tin tức quan trọng khác. Bạn luôn luôn có tùy chọn để bỏ đăng ký đối với các tin nhắn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi email cho bạn dịch vụ liên quan (ví dụ, xác minh tài khoản, thay đổi / cập nhật các tính năng của dịch vụ, kỹ thuật và an ninh thông báo). Bạn không thể chọn không tham gia các dịch vụ liên quan đến e-mail.

Thông tin không nhận dạng cá nhân: Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng các tập tin cookie, log file, clear gifs để: (a) ghi nhớ thông tin để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập của bạn hoặc thời gian tiếp theo bạn truy cập các trang web; (B) cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin; (C) cung cấp và giám sát hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi; (D) Theo dõi số liệu tổng hợp như tổng số lượng khách truy cập và các mô hình nhân khẩu học; (E) chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề công nghệ; (F) giúp bạn truy cập hiệu quả thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập; và (h) để cung cấp quảng cáo tới trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Chia sẻ thông tin?

Thông tin nhận dạng cá nhân: Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba bên ngoài Hoczita và các công ty con và chi nhánh của mình mà không cần sự đồng ý của bạn, ngoại trừ được nêu dưới đây:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với: Các đối tác kinh doanh của bên thứ ba với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ, các nhà cung cấp email, các nhà cung cấp máy chủ, vv). Những đối tác kinh doanh sẽ được tiếp cận hạn chế với các thông tin cá nhân mà đó là cần thiết để cung cấp dịch vụ, và chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đó thực hiện theo chính sách bảo mật.

Ai bạn có thể chọn để chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn: Bất kỳ cá nhân thông tin nhận dạng hoặc nội dung mà bạn tự nguyện chia sẻ để gửi lên các dịch vụ, chẳng hạn như nội dung người dùng, trở thành có sẵn cho công chúng. Nếu bạn loại bỏ thông tin mà bạn gửi tới Dịch Vụ, bản sao có thể vẫn có thể xem trong bộ nhớ đệm và lưu trữ các trang Dịch Vụ, hoặc nếu người sử dụng khác đã sao chép hoặc lưu lại thông tin đó. Chúng tôi có thể sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để quản lý quá trình thanh toán. Bằng cách sử dụng dịch vụ trả phí, bạn đồng ý chia sẻ thanh toán và thông tin thanh toán khác với bất kỳ bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba đó cho mục đích xử lý thanh toán của bạn.

Những gì xảy ra với thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp có thay đổi quyền kiểm soát: Chúng tôi có thể mua hoặc bán / thoái vốn của công ty, hoặc bất kỳ sự kết hợp của các sản phẩm, dịch vụ, tài sản và / hoặc doanh nghiệp của mình. Thông tin cá nhân như tên khách hàng, địa chỉ email, tài nội dung, và các thông tin tài khoản khác (và thông tin không nhận dạng cá nhân) liên quan đến dịch vụ có thể sẽ là một trong những nội dung chuyển nhượng trong các loại giao dịch. Chúng tôi cũng có thể chuyển nhượng thông tin này trong quá trình sáp nhập, mua lại, phá sản, giải tán hoặc các giao dịch tương tự hoặc trong các thủ tục tố tụng.

Trường hợp mà chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân khi có yêu cầu của pháp luật hoặc giấy triệu tập hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) Tuân thủ pháp luật và các yêu cầu hợp lý của thực thi pháp luật; (B) thi hành các Điều khoản sử dụng https://www.hoczita.com/story/TermsOfUse, của chúng tôi, hoặc để bảo vệ an ninh và toàn vẹn của dịch vụ của chúng tôi; và / hoặc (c) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Hoczita, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Thông tin không nhận dạng cá nhân: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân, bao gồm cả thông tin thu được thông qua các công cụ như cookie, log file, clear gifs (như dữ liệu ẩn danh sử dụng, truy cập / thoát trang web và URL, platform, số lần nhấp chuột , vv): (i) bằng bất cứ cách thức cho phép thông tin cá nhân; và (ii) với các đối tác kinh doanh của bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp hoặc chia sẻ dữ liệu của tất cả các đặc điểm nhận dạng cá nhân và có thể chia sẻ tổng hợp, dữ liệu ẩn danh với các bên thứ ba.

Quyền truy cập

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin trên trang web, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại support@hoczita.com.

Chuyển giao quốc tế

Thông tin nhận dạng cá nhân thu thập thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia khác, trong đó có các diễn đàn hoặc các công ty con, chi nhánh hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có cơ sở. Hoczita thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho các đối tượng có liên quan, hoặc các bên thứ ba khác qua biên giới và từ quốc gia hoặc thẩm quyền của các nước hoặc các nước trên thế giới.

Trẻ em

Công ty không cố ý thu thập hoặc xin thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép người đó đăng ký là Người dùng. Các dịch vụ và nội dung của chúng tôi không hướng đến trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Nếu bạn dưới 13 tuổi, xin vui lòng không gửi bất kỳ thông tin về bản thân cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin từ hoặc về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@hoczita.com.

Các trang Web và dịch vụ khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bởi các trang web hoặc dịch vụ kết nối tới hoặc từ các dịch vụ, bao gồm cả thông tin hoặc nội dung chứa trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ các dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ, bao gồm cả những người có liên kết trên trang web của chúng tôi, có thể quy định và chính sách riêng từ bên thứ ba. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không thể kiểm soát bất kỳ bên thứ ba mà bạn cho phép truy cập vào nội dung người dùng. Nếu bạn đang sử dụng một trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (như Facebook) và bạn cho phép họ truy cập vào nội dung người dùng của bạn, bạn đang tạo ra rủi ro cho chính mình. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập bằng các phương tiện khác (bao gồm cả ngoại tuyến) và từ các nguồn khác ngoài thông qua Dịch Vụ.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể, tuỳ ý của chúng tôi, sửa đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật theo thời gian, và do đó bạn nên xem xét lại trang này định kỳ. Khi chúng ta thay đổi chính sách này, chúng tôi sẽ cập nhật "sửa đổi lần cuối ngày" ở dưới cùng của trang này.

Chính sách bảo mật này lần đầu tiên được công bố và có hiệu lực vào ngày 15 Tháng 10 năm 2016.

Liên hệ với Hoczita

Nếu bạn cho rằng Hoczita chưa tôn trọng chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@hoczita.com và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để khắc phục vấn đề.

Nhiệm vụ của Hoczita là trao quyền cho người học và giáo viên trên toàn thế giới để tạo ra những tác động xã hội và kinh tế tích cực.

Vietnamese © 2016 Hoczita